15.09.2017

 

Vážení odběratelé,

vybudovaná kanalizační sít a čistírna odpadních vod Medlov se v současné době připravuje k uvedení do zkušebního provozu. Jakmile budou obě tyto stavby zprovozněny, bude probíhat napojování domovních kanalizačních rozvodů na již vybudované splaškové kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem ukončené revizní šachtičkou. Informace o možnosti připojení domovních kanalizačních rozvodů na vybudovanou splaškové kanalizační přípojku bude sdělena místním rozhlasem a vyvěšena na stránkách městyse Medlova.

Pracovníci VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s., provozního střediska VAS Židlochovice budou napojení na splaškovou kanalizační přípojku kontrolovat před vlastním záhozem výkopu v místě napojení na revizní šachtičku. Při této kontrole napojení budou pracovníci VAS a.s. zjišťovat následující údaje:

▪      způsob odvádění dešťových vod z nemovitosti

▪      stav vodoměru na pitnou vodu v den kontroly

▪      počet bydlících obyvatel v nemovitosti (nikoliv přihlášených k trvalému pobytu)

▪      jak bylo provedeno odpojení stávající odpadní jímky (septiku) od kanalizační přípojky

Pracovníci VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s., provozního střediska VAS Židlochovice přímo na místě sepíšou s odběrateli odebírajících pitnou vodu z veřejného řadu podklad ke změně stávající smlouvy, s novými odběrateli přihlášku k odběru, viz příloha. Upozorňujeme, že dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, musí být smlouva uzavřena s vlastníkem nemovitostí podle katastru nemovitostí, viz odkaz http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx, nikoliv s nájemníkem nebo uživatelem.

 

 

Kontrolu napojení na splaškovou kanalizační přípojku objednávejte min. 1 pracovní den dopředu na níže uvedený kontakt.

 

Provoz VAS Židlochovice – 547231018

mailto:zidlochovice@vasbv.cz                                                          

     

Nové odběrné místo

Podklad pro změnu smlouvy