Povinně zveřejňované informace

Standard ISVS : Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Oficiální název

Městys Medlov

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.
Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost").
Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.
Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.
Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen "přenesená působnost").
Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.
Statut „městys“ obec používá od 10. 10. 2006.

3. Organizační struktura

Orgány městyse Medlova jsou:
- 9-ti členné zastupitelstvo
- starosta

Orgány zastupitelstva městyse jsou:
- finanční výbor
- kontrolní výbor 

Úřad městyse tvoří starosta, místostarosta, účetní. V čele úřadu obce je starosta.

Úřad městyse
a) v oblasti samostatné působnosti:
- plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce
- pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.
b) v oblasti přenesené působnosti:
- vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva obce a zvláštních orgánů obce případně komisí.
- rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ve věcech přenesené působnosti je úřad obce podřízen pověřenému úřadu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Organizační struktura úřadu městyse Medlova
starosta:  Roman Zabil, tel.: 546 421 959, 724 541 049
místostarosta:  Bc. Hana Novotná, tel.: 546 442 031, 603 560 778

účetní:  Jana Kloparová, tel.: 546 421 443

4. Kontaktní spojení

Mestys Medlov, Medlov 52, PSČ 664 66 Němčičky
tel. 546 421 443
fax. 546 421 443
e-mail: obec_medlov@volny.cz

Úřední hodiny

  Úřad
Po 8:00 - 17:00
Út Po telefonické dohodě
St 8:00 - 15:00
Čt Po telefonické dohodě
Po telefonické dohodě
  Účetní - Pokladna
Po 8:00 - 17:00
St 8:00 - 17:00

5. Bankovní spojení

Komerční banka a.s., č.u. 12220641/0100
Hotovostní platby na úřadu obce

6. IČO

00 488 046

7. DIČ

CZ00488046

8. Žádosti o informace

Zákon č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím , stanovuje Obecnímu úřadupovinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě,zaznamenaný na jakémkoliv nosiči , zejména obsah písemného záznamu na listině , záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového , obrazového nebo audiovizuálního.

Povinnost poskytnout informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

9. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, podněty, návrhy či jiné podání lze činit:

 • ústně: 
  -- v kanceláři Úřadu městyse Medlov
 • telefonicky: 
  -- v kanceláři Úřadu městyse Medlov
 • písemně: 
  -- poštou Úřadu městyse Medlov, Medlov 52, 664 66 Němčičky u Židlochovic 
  -- přímo  v kanceláři Úřadu městyse Medlov

10. Opravné prostředky

Úřad městyse rozhoduje o věcech, které spravuje a vydává v souladu s příslušnými právními předpisy rozhodnutí v dané věci . Opravný prostředek proti rozhodnutí se podává k orgánu, který rozhodnutí vydal a lhůtu, popř. způsob jak podat opravný prostředek proti rozhodnutí je povinen uvést v poučení rozhodnutí o opravném prostředku. Obecně se vydávání rozhodnutí řídí zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kdy opravný prostředek proti rozhodnutí orgánu I. stupně, tj. odvolání, je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí pokud zákon nestanoví jinak. O odvolání rozhoduje správní orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odlišnosti stanoví konkrétní zvláštní právní předpis. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., je možno podat opravný prostředek a to odvolání. viz.vnitřní směrnice.

11. Výroční zpráva

Výroční zpráva dle z.č. 106/1999 za rok 2010

Výroční zpráva dle z.č. 106/1999 za rok 2011

Výroční zpráva dle z.č. 106/1999 za rok 2012

Výroční zpráva dle z.č. 106/1999 za rok 2013

Výroční zpráva dle z.č. 106/1999 za rok 2014

Výroční zpráva dle z. č.106/1999 za rok 2015

Výroční zpráva dle z. č.106/1999 za rok 2016

Výroční zpráva dle z. č.106/1999 za rok 2017

Výroční zpráva dle z. č.106/1999 za rok 2018

Výroční zpráva dle z. č.106/1999 za rok 2019

12. Odpovědi na podání.

1. 2017

2. 2017

3. 2017

1. 2018

1.2019