Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích

Obecní úřad v Městysi Medlov provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona:

Evidence obyvatel

 • Účel zpracování: evidence obyvatel
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území obce Městyse Medlov
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Městys Medlov, Ministerstvo vnitra ČR
 • Doba uchování: 5 až 50 let (dle druhu dokumentu)

Personální a mzdová agenda

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Městys Medlov, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát bezpečnosti práce, úřad práce
 • Doba uchování: 3 až 30 let po uzavření spisu (dle druhu dokumentu), mzdové listy uchovává Obecní úřad Městyse Medlov vzhledem k jejich potřebě pro účely důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění po dobu 45 let

Pronájmy bytových a nebytových prostor

 • Účel zpracování: evidence poplatků za užívání
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: nájemci bytových a nebytových prostor v majetku obce
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Městys Medlov
 • Doba uchování: 10 let

Volební seznamy

 • Účel zpracování: stálý seznam voličů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané obce Městyse Medlov starší 18 let
 • Kategorie příjemců údajů Obecní úřad Městys Medlov
 • Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Vydávání voličských průkazů

 • Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: Městys Medlov
 • Doba uchování: 5 let

Volební komise

 • Účel zpracování: zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Městys Medlov
 • Doba uchování: 5 let

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Městys Medlov
 • Doba uchování: 5 let

Ověřování podpisů a listin

 • Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu nebo listiny
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Městys Medlov
 • Doba uchování: 10 let

Správní řízení obecně

 • Účel zpracování: agenda přeneseného výkonu státní správy
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Městys Medlov
 • Doba uchování: dle druhu agendy

Místní poplatky

 • Účel zpracování: správa místních poplatků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: poplatníci
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Městys Medlov
 • Doba uchování: dle druhu agendy

Hřbitovní agenda

 • Účel zpracování: správa a evidence hrobových míst
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: nájemci hrobových míst
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Městys Medlov
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Smlouvy

 • Účel zpracování: smluvní vztahy (majetkové, o dílo …)
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: smluvní strany
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Městys Medlov
 • Doba uchování: dle druhu agendy

Správce osobních údajů

Obec je správcem osobních údajů. Při jejich zpracování se řídí Nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů a další právní úpravou v platném znění. Za účelem zpracování a ochrany osobních údajů, obec přijala ucelený soubor technických a organizačních opatření k zabránění jejich pozměnění, ztrátě či zneužití.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není uložena zvláštním právním předpisem. Stejně tak nejsou předávány do jiných zemí.

Jaká máte práva

Subjekty údajů mají zejména právo:

 • požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné);
 • pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme vaše práva.

Podání žádosti

Při podání žádosti o podnětech a požadavcích nebo přístupu ke svým osobním údajům bude potřeba nejprve ověřit vaši totožnost. Vyřízení lze urychlit, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím vaši totožnost, např. zasláním datovou schránkou, e‑mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo listinným podáním s ověřeným podpisem. V opačném případě je potřeba se dostavit na obecní úřad osobně s platným dokladem totožnosti (bez ověření vaší identity nebudeme moci vaši žádost vyřídit).

Pověřenec

Obec má v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů zřízenu funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Na pověřence se můžete obrátit s případnými dotazy, podněty a požadavky na uplatnění svých práv, které se týkají přímo vašich osobních údajů používaných v rámci agend zpracovávaných obcí. Zejména v případech, pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí a předá správci spolu s doporučením, jak je řešit. Případně vám může poskytnout základní informace a konzultaci. Pověřenec je vázán mlčenlivostí a dodržuje principy důvěrnosti i o případných stížnostech na zpracování.

Odpovědnost za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně na samotném správci osobních údajů.

Kontaktní údaje na pověřence:

Bohumil Harašta

e-mail:  dpo@dpo-obcim.cz
ID datové schránky: mmb8kp7

Nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů – český překlad