11.10.2014

Výsledky voleb do Zastupitelstva městyse Medlov.