06.10.2018

Výsledky voleb do zastupitelstva v městysi Medlov.